Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Bouwdorp Veenendaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Bouwdorp Veenendaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Bouwdorp Veenendaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van de vrijwilligers

Persoonsgegevens van de vrijwilligers worden door Stichting Bouwdorp Veenendaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Uitnodigen voor vergaderingen;
 • Verstrekken van informatie over het komende Bouwdorp;
 • Verstrekken van opdrachten m.b.t. de organisatie van Bouwdorp;
 • Het aanvragen van een VOG;
 • Het verstrekken van een vrijwilligersovereenkomst;
 • WA-verzekering Gemeente Veenendaal.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Bouwdorp Veenendaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorna(a)m(en);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Bouwdorp Veenendaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende het jaar, waarin Bouwdorp wordt georganiseerd.

Verwerking van persoonsgegevens van de deelnemers

Persoonsgegevens van de deelnemers aan Bouwdorp worden door Stichting Bouwdorp Veenendaal gebruikt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Noodgevallen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Noodgevallen.

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt Stichting Bouwdorp Veenendaal de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer moeder/of andere verzorger;
 • Telefoonnummer vader/of andere verzorger;
 • Telefoonnummer huisarts;
 • Geboortedatum;

Deze persoonsgegevens worden door Stichting Bouwdorp Veenendaal niet opgeslagen en zijn voor de vrijwilligers van Bouwdorp alleen in te zien tijdens de vier dagen dat Bouwdorp duurt.

Beeldmateriaal

Tijdens Bouwdorp Veenendaal kunnen foto’s en filmpjes worden gemaakt van deelnemers en vrijwilligers. Dit beeldmateriaal is vervolgens zichtbaar op de website en social media. Over het algemeen worden dit soort beelden zeer op prijs gesteld en geven ze ook een goede indruk van het evenement en de sfeer tijdens Bouwdorp. Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van dit materiaal, dan horen wij dat graag van u. Wij kunnen echter niet voorkomen, dat anderen dit materiaal publiceren.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Bouwdorp Veenendaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Bouwdorp Veenendaal, Ferdinand Bolstraat 10 te Veenendaal, info@bouwdorpveenendaal.nl

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. Te denken valt in deze bij een ongeval aan ziekenhuispersoneel of aan politie in het kader van een onderzoek.

Laatst bijgewerkt: 18 juni 2018